Succesvolle bijeenkomsten voor SOGK-vrijwilligers en zakenpartners

Voor de Plaatselijke Commissies die de SOGK-kerken beheren organiseerde de stichting een Seminar over Activiteiten in en om de kerk, en mogelijkheden voor nevenbestemming. Het seminar en de Business Partner netwerkbijeenkomst werden goed bezocht.

Het Seminar voor Plaatselijke Commissies en aangesloten- en bevriende kerken vond in september 2013 plaats in Kranenburg. Het thema was: mogelijkheden voor activiteiten in en om de kerk met betrekking tot nevenbestemming. Het was een zeer goed bezochteseminar. Er waren vier inleiders, waarvan twee vertegenwoordigers van de SOGK-kerken in Hoog-Keppel en Rijswijk, daarnaast van de Walburgiskerk te Arnhem en de Stichting Oude Groninger Kerken. Een vertegenwoordiger van RBT-Kan zorgde voor deskundig advies.

De Business partners jaarlijkse netwerkbijeenkomst
In Kranenburg heeft op 8 november 2013 ook de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de Business Partners van SOGK plaatsgevonden. Een door ieder zeer gewaardeerde en nuttige middag. Ruim 40 aanwezigen konden in gemoedelijke setting met elkaar van gedachten wisselen, contacten hernieuwen en verbreden. Er waren ook relaties van de business partners uitgenodigd. Door dhr. J. van de Zande, senior beleidsmedewerker van de Provincie Gelderland is een inleiding verzorgd over kwaliteit van restauratie werkzaamheden, daarbij is ook het provinciale beleid t.a.v. Energie transitie toegelicht. Een belangrijk aandachtspunt.

Overname van kerken Voor-Drempt en Hoog-Keppel

Op 21 december 2012 zijn de middeleeuwse kerken van Voor-Drempt en Hoog-Keppel overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). In de twee kerken — beide behorend tot de protestantse gemeente van Drempt en Oldenkeppel — zullen kerkdiensten blijven plaatsvinden. Daarnaast krijgen de kerken een eigen commissie die aan het werk gaan om andere activiteiten te ontwikkelen die bijdragen in de kosten van de gebouwen. Ook zal de SOGK zorgdragen voor restauratie van de buitenzijde van de Dremptse kerk; een jaar geleden al heeft de SOGK de toren al laten restaureren. De kerk van Hoog-Keppel is onlangs hersteld en in zeer goede staat.

Nieuwe voorzitter voor SOGK

Het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is verheugd dat mevrouw drs. A.E.H. van der Kolk bereid is gevonden om het voorzitterschap van de SOGK op zich te nemen. Zij wordt de opvolger van prof. dr. H.G. de Gier, die per 1 mei 2012, mede om gezondheidsredenen, is teruggetreden als voorzitter.

Mevrouw Van der Kolk (59) is momenteel waarnemend burgemeester van Harderwijk en was voordien onder meer vier jaar lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland en vele jaren lid van de Provinciale Staten. Zij voelt zich zeer betrokken bij het behoud en beheer van religieus erfgoed en ziet goede mogelijkheden om haar kennis en expertise op dit gebied in te zetten voor het werk van de SOGK. Als gedeputeerde was zij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille Cultuurhistorie.

Overname oude kapel van Bronkhorst

Op 9 september 2011 is tijdens een feestelijke bijeenkomst de kapel van het stadje Bronkhorst in eigendom overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

De kapel is gesticht door Gijsbert van Bronckhorst en zijn echtgenote in 1344 en kent vervolgens een lange geschiedenis van verval en herstel. Met als dieptepunten een verwoestende brand in 1663 en een lange tijd van gebruik als schoollokaal tussen 1883 en 1932. In de jaren 1960-1962 is de kapel grondig gerestaureerd en in de oude staat teruggebracht.

Activiteiten in kapel verder bevorderen
In de kapel wordt eenmaal per maand een kerkdienst belegd door de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronckhorst. En verder vinden er in de kapel vele culturele activiteiten plaats. Een flinke groep vrijwilligers maakt dat mogelijk. De SOGK zal deze activiteiten verder bevorderen en zo mogelijk uitbreiden. De coördinatoren van de vrijwilligersgroep vormen inmiddels de kern van de plaatselijke commissie van de SOGK in Bronkhorst. De SOGK is zeer verheugd over deze overname; in totaal bezit de SOGK nu acht kerken en een synagoge.

SOGK verantwoordelijk voor behoud kerktorens Bronckhorst
Tegelijk met de kapel heeft de burgerlijke gemeente Bronckhorst de eigendom van vijf monumentale kerktorens in deze gemeente aan de SOGK overgedragen; het betreft de torens van de protestantse kerken van Drempt, Hoog-Keppel, Hummelo, Hengelo (Gld.) en Vorden. Overname van torens is op zich geen beleid van de SOGK. Maar werd in deze bijzondere situatie met name mogelijk doordat de gemeente Bronckhorst een zeer behoorlijk bedrag voor toekomstig onderhoud aan de SOGK heeft doen toekomen. De toren van Drempt wordt momenteel gerestaureerd; het ligt in de bedoeling die restauratie tegen het einde van dit jaar te hebben voltooid. Voor het beheer van de torens wordt een aparte commissie opgericht.

Educatief lesmateriaal voor basisscholen in Groenlo gereed

Op vrijdag 26 augustus 2011 is het lesmateriaal – de docentenhandleiding met lesbrieven over de Oude Calixtuskerk – overhandigd aan de directeuren van de basisscholen in Groenlo. Het lesmateriaal is enthousiast ontvangen door de leerkrachten. De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is zeer verguld met dit mooie resultaat.

Het lesmateriaal is, in opdracht van SOGK, ontwikkeld door bureau Kleioskoop, in samenwerking met het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en de Plaatselijke Commissie Groenlo.

Voor informatie over het lesmateriaal van de Calixtuskerk te Groenlo, kunt u contact opnemen met de heer B. Verheij, T (0544) 46 20 32 of e-mail btmverheij@planet.nl

Lutherse Kerk ‘verbonden stichting’ van SOGK

Met ingang van 1 juli 2011 is de Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat 8 te Arnhem een “verbonden instelling” geworden van de SOGK.

Een verbonden instelling is een instelling, die één of meer monumentale religieuze gebouwen bezit, maar onvoldoende middelen heeft om deze goed te beheren. Zij wil het eigendom niet overdragen, maar doet een beroep op de expertise van de Stichting. Voor een vastgesteld jaarbedrag geeft de SOGK op allerlei terreinen advies. De instelling op haar beurt staat toe, dat de SOGK hun bezit aan monumentaal religieus erfgoed opneemt in de lijst van monumenten waarvoor de SOGK direct (mede)verantwoordelijk is.

Wijziging bestuurlijke structuur SOGK

Op 1 juli 2010 is de bestuurlijke structuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) gewijzigd.

Vooruitlopend op een verdere professionalisering van de SOGK in de toekomst zijn het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur in de huidige vorm opgeheven. Daarvoor in de plaats is er een Raad van Bestuur en een Raad van Advies. Het merendeel van de voormalige AB-leden is toegetreden tot de Raad van Advies.

Ten behoeve van deze wijziging zijn de statuten van onze stichting aangepast. Met de bestuurlijke verandering speelt de SOGK tevens in op de eisen die in de sfeer van de zogeheten cultural governance aan ons type organisaties wordt gesteld.

H.-Antonius-van-Paduakerk overgedragen aan SOGK

Op de valreep van 2009 heeft de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) de monumentale H.-Antonius-van-Paduakerk in de buurtschap Kranenburg (tussen Vorden en Ruurlo) verworven. Met deze aankoop heeft de SOGK haar eerste kerk met een rooms-katholieke signatuur aan haar bezit toegevoegd. Op 31 december 2009 was de officiële overdracht.

De door de bekende Roermondse architect Pierre Cuypers gebouwde kerk is zijn oudste, nog bestaande Cuypers-kerk in ons land. Het gebouw vormt een markant voorbeeld van religieus erfgoed met een rijke historie. Het rijksmonument is bovendien gelegen in een waardevol cultuurlandschap. De H.-Antonius-van-Paduakerk wordt al sinds enige tijd niet meer als parochiekerk gebruikt. Momenteel is er het Heiligenbeeldenmuseum gevestigd.

Heiligenbeeldenmuseum
Het besluit voor de overdracht is in gezamenlijk overleg genomen door drie betrokken partijen: de SOGK, het Parochiebestuur van de Christus Koningkerk in Vorden en de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (Stichting VKK). De drie partijen leveren met de overdracht een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van monumentaal religieus erfgoed in de provincie Gelderland en voor de kleine kern Kranenburg in het bijzonder. Daarnaast is ook de toekomst van het Heiligenbeeldenmuseum, dat wordt geëxploiteerd door de Stichting VKK, veiliggesteld. Het museum is in 2008 erkend en geregistreerd als nationaal museum.