Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Schenkingen en legaten

Met uw financiële steun kunnen ook volgende generaties genieten van oude kerken in onze provincie. Dat kan in de vorm van een jaarlijkse donatie (donateurschap), maar ook door een eenmalige gift, een periodieke gift, een nalatenschap (erfenis/legaat) of een fonds op naam.

Ook interesse om onze businesspartner te worden? Neem contact met op met onze penningmeester Geert Beltman, T (026) 442 09 01. Hij informeert u graag over de mogelijkheden.

Eenmalige gift

Het kan zijn dat u iets te vieren of te gedenken hebt en de SOGK daarin wilt laten delen. Of dat u de SOGK ‘zomaar’ extra wil steunen. Een eenmalige gift kunt u doen door het overmaken van een door u bepaald bedrag. Eventueel kunt u uw gift bestemmen voor een specifieke kerk of doel (bijvoorbeeld restauratie). U ontvangt van de SOGK een schriftelijke bevestiging als bewijs voor de fiscale giftenaftrek.

Periodieke gift

Het is ook mogelijk om een gift over meer jaren te laten lopen in de vorm van een periodieke schenking. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een fiscaal aantrekkelijke lijfrente die u voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren aangaat. De gift gaat dan op basis van één notariële akte waarvoor wij, om het u gemakkelijk te maken, de kosten voor onze rekening nemen.

U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen via een schriftelijke overeenkomst tussen u en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een vereniging met ten minste 25 leden. U mag kiezen of u de gift vastlegt in een notariële akte of dat u deze vastlegt in een schriftelijke overeenkomst om voor aftrek in aanmerking te komen. Het formulier ‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst kunt u hier downloaden.

Geefwet maakt giften fiscaal aantrekkelijk

Omdat de SOGK een culturele ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) is, mogen particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de eenmalige of periodieke gift aftrekken (1,25-regeling in de Geefwet). Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor zowel een eenmalige gift als een periodieke gift geldt de verhoging van 25% over een maximale gift van € 5.000. Het verschil tussen een eenmalige en een periodieke gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel (1% verzamelinkomen box I, II, III) en een aftrekplafond (10% verzamelinkomen). Deze gelden niet bij een periodieke gift; een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over:
- Wat is een Culturele ANBI?
- Periodieke giften aan een Culturele ANBI

Nalatenschap (erfenis/legaat)

Door de Stichting Oude Gelderse Kerken tot erfgenaam of legataris te benoemen, laat u iets achter wat uiterst waardevol is voor de toekomst. Ook kunt u per legaat roerende of onroerende goederen aan de SOGK nalaten. Dat moet uiteraard worden vastgelegd in een testament, opgemaakt door een notaris. Door een erfstelling kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan de SOGK toevallen. Als u de SOGK een legaat schenkt, wordt in uw testament het bedrag of percentage vermeld dat u hebt bepaald.

Fonds op naam

Een bijzondere vorm van schenken of nalaten is een fonds op naam. U kunt een eigen fonds op naam oprichten door een schenking bij leven (eventueel via een lijfrenteconstructie) of door een beschikking in uw testament. U bepaalt zelf de naam en het doel van het fonds. Vanzelfsprekend moet de bestemming wel passen binnen de doelstellingen van onze stichting. De SOGK zorgt voor het beheer van het vermogen en een heldere jaarlijkse rapportage erover.

Tot slot

Onze penningmeester Geert Beltman is van harte bereid u te adviseren over de fiscale en notariële kanten van schenken en nalaten. Hij is bereikbaar via T (026) 442 09 01. Ook kunt u de folder over schenken en nalaten hier downloaden.

Bankrekening: NL19 RABO 0165821116 t.n.v. Stichting Oude Gelderse Kerken, Arnhem

BIC code: RABONL2U

ANBI_zk_FC_standaard