Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Samenwerking

In 2005 hebben de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) en de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen (GLGK) een dienstverleningsovereenkomst besloten. Uitvoerende werkzaamheden op het gebied van secretariaat, bouwkunde en pr/communicatie zijn per 1 januari 2006 overgeheveld naar de werkorganisatie van GLGK. In hun beleidsvorming staan beide stichtingen los van elkaar; het beleid inzake oude kerken blijft geheel in handen van het bestuur van de SOGK.

Ook heeft de SOGK contacten met andere (zuster)organisaties binnen Gelderland op het terrein van monumenten en cultuurhistorie om na te gaan in hoeverre samenwerking mogelijk is. De SOGK neemt deel aan het landelijk overleg van provinciale stichtingen met dezelfde doelstelling.

De SOGK heeft ook goede contacten met het Gelders Restauratie Centrum (GRC), met speciale aandacht voor ‘de Gelderse Voet’, en ook met de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen), de afdeling Built Environment, met name de opleiding ‘Herbestemmen van beeldbepalende gebouwen’.

Samenwerking GLGK