Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Financiën

De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen van onze donateurs, de provincie Gelderland, het Rijk (Nationaal Restauratiefonds), giften, legaten, erfenissen, huurinkomsten en de opbrengst van eigen vermogen.

Hoewel het bedrag dat donateurs jaarlijks opleveren, niet toereikend is voor het onderhoud van al onze religieuze gebouwen, is het van grote waarde. Subsidieverstrekkers eisen namelijk vaak een eigen bijdrage. Van de donateursgelden kan die eigen bijdrage (deels) worden voldaan.

Ook wordt de huuropbrengst aangewend voor het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen. De giften, legaten, erfstellingen en schenkingen worden soms doelgericht gegeven en ingezet, en in andere gevallen naar inzicht van het bestuur aangewend.

In dit verband is het ook van belang op te merken dat de kosten van de SOGK beperkt gehouden kunnen worden door bij de exploitatie veel met deskundige vrijwilligers te werken.

In het jaarverslag van de SOGK is een overzicht van baten en lasten en een accountantsverklaring opgenomen. Jaarverslagen zijn te downloaden vanaf de pagina Publicaties.

Collectezakken Batenburg