Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Oude Kerk of Dorpskerk, Leur

Karakteristiek kerkje van Leur

Ligging

Leur is een van de kleinste dorpjes in het Land van Maas en Waal en heeft een beschermd dorpsgezicht. Vele woningen, hoofdzakelijk boerderijen, zijn dan ook beschermd monument. Het dorp is goed bereikbaar via de A50.

Gebruik

Behalve kerkdiensten vinden in de Dorpskerk huwelijksdiensten en gedenkdiensten plaats. Ook is het dorpskerkje is een geliefd decor geworden voor burgerlijke huwelijkssluitingen.

Daarnaast is het kerkje zeer geschikt voor concerten, culturele bijeenkomsten en voordrachten. Zo wordt al meer dan 25 jaar het jaarlijkse Kamermuziek Festival tussen Maas en Waal georganiseerd in de Dorpskerk van Leur.

Sinds 1987 is de Stichting Vrienden van de Kerk te Leur verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van de kerk. Artikelen over de kerk evenals een boekje over de geschiedenis van de kerk, ansichtkaarten, bouwplaten en pentekeningen zijn in de kerk te koop.

Leur

Geschiedenis

De Dorpskerk ligt op een verhoogd, door eikenbomen omringd kerkhof. Aan de kerk in haar huidige vorm ging een romaans kerkje uit de twaalfde of dertiende eeuw vooraf, dat weer een oorspronkelijk houten kerkje verving. De Dorpskerk wordt voor het eerst genoemd aan het einde van de dertiende eeuw.

De sobere toren stamt uit het eind van de dertiende- en het begin van de veertiende eeuw. Hij bestaat in hoofdzaak uit baksteen met een latere spits, en sluit aan bij een laag schip uit dezelfde periode. Het verhoogde gotische koor aan de oostkant dateert uit het begin van de zestiende eeuw. Het schip is bijna geheel in baksteen uitgevoerd. De rondboogvensters aan de noordzijde zijn nog oud. Aan de zuidzijde zijn ze geplaatst in de gedichte scheibogen naar een verdwenen zijbeuk.De muurschilderingen zijn uit de eerste helft van de zestiende eeuw.

In het begin van de Tachtigjarige Oorlog bleef de bevolking trouw aan het katholieke geloof. In 1607 kwam het tot een wapenstilstand en kreeg de reformatie ruim baan. Leur werd sindsdien door een hervormd predikant bediend. De dorpskerk van Leur is in 1976 overgedragen aan de SOGK.

Exterieur en interieur

De kappen zijn bedekt met leien in maasdekking. Van oost naar west bestaat het gebouw uit een laatgotisch koor met twee traveeën en een halfzeshoekige sluiting. Het koor bezit steunberen en is met stenen net- en stergewelven overkluisd. Zowel op het netgewelf als op de noordwand van het koor zijn opmerkelijke schilderingen aangebracht.

Het koor is gemetseld van baksteen en met speklagen van tufsteen bekleed. Tegen de zuidgevel bevindt zich een grafkapel uit 1752. Het laatgotische koor is door middel van een triomfboog van het oudere schip gescheiden.

Kerkschip
Het kerkschip heeft witgepleisterde muren met stemmige glas-in-loodramen, overkoepeld door een houten tongewelf. Achter op het balkon een kabinetorgel van de Duitse orgelbouwer E. Leichel uit ca. 1875, waarin ouder pijpwerk voorkomt. In het schip eikenhouten banken waarin 16de-eeuwse gesneden panelen en smeedijzeren kaarsenstandaards zijn opgenomen.

Tegen de oostwand staat een kansel uit de achttiende eeuw met daarvoor een in het gewelf opgehangen neogotische kroonluchter. De dertiende-eeuwse doopvont herinnert aan het romaanse kerkje, een gedenksteen in het koor aan de watersnood van 1799.

De kerk heeft een robuust torenportaal met koepelgewelf in onbepleisterd metselwerk. Dit portaal deed ooit dienst als dorpsgevangenis.

Inzoomen op de muurschilderingen
Bekijk het exterieur en interieur van de Dorpskerk in Leur op de 360º panoramafoto.

Restauraties

De zeer noodzakelijke restauratie startte in 1984 en werd op 12 juni 1987 voltooid. Bij deze gelegenheid werd de kerk feestelijk in gebruik genomen.

Bronnen

H.J. van Capelleveen en D.J.K. Zweers, Kerk te Leur. Stichting Vrienden van de Kerk te Leur, 1991

Adres van de kerk:Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur
Openingstijden:Op aanvraag bij contactpersonen
Erediensten:Elke laatste zondag van de maand (behalve in juli en augustus) een oecumenische dienst, aanvang 19.00 uur. In juli en augustus op zeven zondagen een eredienst om 11.00 uur
Predikant/pastor:Wisselende voorgangers
Contactpersonen:

Voor huwelijken, doopdiensten, concerten, e.d.: mw. H. van der Koppel, T (024) 641 60 91; voor rondleidingen, lezingen, e.d.: H. van Capelleveen, T (024) 641 62 33 of W. van Schaik, T (024) 641 93 75.
Overige inlichtingen: hugovancapelleveen@hotmail.com of
h.vd.koppel@wijchen.nl

Reliwiki:www.reliwiki.nl/index.php?title=Leur,_van_Balverenlaan_1_-_Maria
Bezoek (auto):Klik hier om uw route te plannen